20 වන වතාවටත් පවත්වනු ලැබූ ගොඩගේ ජාතික සාහිත්‍යය සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය 2018 සැප්තැම්බර් මස 6 වැනිදා කොළඹ 07 ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ පැවැත්වුණි.