අහසින් "අරාගේ" පොතක්...!

සමනල්ලු ඒ නැටුම නටන්නේ බුදුන් වෙනුවෙන් පමනි කෘතිය වෙළඳ පොලට නිකුත් කර ඇත.

අහස ප්‍රකාශනයක් වන මෙම කෘතිය දර්ශන විද්‍යා  අරවින්ද විසින් රචිත කෘතියකි. 

Admin her.lk
Author: Admin her.lk
editor.her.lk@gmail.com

Latest News