20 වන වතාවටත් පවත්වනු ලැබූ ගොඩගේ ජාතික සාහිත්‍යය සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය 2018 සැප්තැම්බර් මස 6 වැනිදා කොළඹ 07 ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ පැවැත්වුණි. 

Solidarity Center ශ්‍රී ලංකා ශාඛාව, නිදහස් වෙළෙඳ කලාප පොදු සේවක සංගමය, ලංකා වෙළෙඳ කාර්මික පොදු කම්කරු සංගමය ඇතුළු සංවිධාන කිහිපයක එකමුතුවෙන් පවත්වනු ලබන ‘‘Guiter & folk music festival’’ ප්‍රසංගය 2018 ජුලි මස 18 වන දින සිට 28 වන දින දක්වා දීප ව්‍යාප්තව තෝරාගත් ස්ථාන කිහිපයක දී පැවැත්විමට කටයුතු යොදා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ගිටාර් සංගමය සඳහන් කරයි.