කාන්තාවන් බොහෝ දෙනෙකු හිසකෙස් ගැලවී යාම අකලට හිසකෙස් ගැලවීම වැනි ගැටළු පීඩාවට පත් වේ. ඒ සඳහා බොහෝ විට ෂැම්පු වර්ග, කන්ඩිෂනර් වර්ග, හෙයාර් ක්‍රීම් වර්ග, හෙයාර් ඩයි වර්ග භාවිතා කිරීම තුළින් ද කොණ්ඩය වියලන හෙයාර් ඩ්‍රයර් භාවිතය තුළින් ද මෙම තත්ත්වය ඇතිවිය හැක.