රිශාඩි බදියුදීන් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලේ ඉඳන්ම ඒ කියන්නේ එවකට ආණ්ඩුවේ  ඒ වෙනකොටත් ආපදා කළමණාකරන හා නැවත පදිංචි කිරීමේ ඇමති විදිහට ඉන්න කාලේ ඉඳන්ම අඩුන්ම අඩුවක් නැතිව  රිශාඩ් තාමත් කැලෑ කපනවා අවතැන් වෙච්චි මිනිස්සු පදිංචි කරවන්න.