මෙම ප්‍රමිතියෙන් තොර ආලේපන වර්ග වලින් පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කරගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් සිදු කරනු ලබයි. මෙම ප්‍රමිතියෙන් තොර ආලේපන වර්ග වලින් පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කරගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් සිදු කරනු ලබයි.