මාතලේ නකල්ස් රක්ෂිත වනාන්තරයේ පේ‍්‍රරණ කලාපයට අයත් අක්කර 21,000ක් ඉඩම් එක් අක්කරයක් රුපියල් 2,850ක් බැගින් බදු දීමට රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් පති‍්‍රකාවකට අනුමැතිය හිමිවී ඇත.