ලොව පුරා විදිදී ඇති විවිධ සම්ප්‍රදායන් හා සංස්කෘතීන් සොයා යද්දී  බීම සංස්කෘතිය (drinking culture) සුවිශේෂී වේ.  ලෝකයේ විවිධ රටවල මිනිසුන් විවිධ අවස්ථාවන් සහ විවිධ හේතු හේතුවෙන් ඇල්කොහොල් පානයන් සඳහා යොමුව ඇත. 

චිලී පරාටා (Chilli Parotta) කියන කොටත් කටට කෙළ උනන අය ලංකාවෙත් ඉන්නවා. ඒ නිසාම අපි හිතුවා චිලී පරාටා රසට ගෙදරදිම හදාගන්න විදිහ කියලා දෙන්න.