ඔබ උදේම නැගිට්ටම ඔබේ කාමරේ ඔබට පේනේනේ කොහොමද ඇඳුම් රැක් එකට දරාගන්න බැරි තරම් ඇඳුම් තොගයක්, කිළුටු ඇඳුම් බාස්කට් එක පිරිලා එලියටත් වැටිලා, පොත් මේසේ උඩ යකා නටලා වගේ.. රෑ බීපු තේ එක මේසේ උඩ කූඹි වහලා.